G-D-P-R-R-R-EADY!

Informace o zpracování osobních údajů

V případě uzavření smluvního vztahu se společností ze skupiny CZECH PROMOTION,

která zahrnuje společnosti CZECH PROMOTION group, s.r.o., IČ  27425037, se sídlem Thámova 289/13, 186 00, Praha 8 – Karlín, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116167, CZECH PROMOTION consulting, s.r.o., IČ 282 52 110,  se sídlem Thámova 289/13, 186 00, Praha 8 – Karlín, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135461, CZECH PROMOTION systems s.r.o., IČ 26733552, se sídlem Thámova 289/13, 186 00, Praha 8 – Karlín, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36071, a CZECH PROMOTION online, s.r.o., IČ 29149517, se sídlem Thámova 289/13, 186 00, Praha 8 – Karlín, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204256, (dále jen „CZECH PROMOTION“).

CZECH PROMOTION jako správce osobních údajů uchovává Vaše následující osobní údaje:

-        jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem Vaší společnosti;
-        název společnosti;
-        fakturační adresu;
-        telefonní číslo;
-        IČ, DIČ;
-        případné další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy.

Tyto údaje CZECH PROMOTION zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

 Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Výše uvedené zpracování je v souladu s ust.

-        čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a
-        čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

CZECH PROMOTION jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou

  1. externí účetní,
  2. poskytovatel účetního softwaru POHODA,
  3. poskytovatel softwaru Pipedrive,
  4. poskytovatel softwaru Google,
  5. poskytovatel softwaru MS Exchange;
  6. řípadně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

Podle příslušných ustanovení Nařízení máte právo:

-        požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
-        vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-        vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
-        požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
-        požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
-        na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
-        v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na správce osobních údajů:     promotion@promotion.cz

Informace o zpracovani OU
Souhlas se zpracovanim OU
Smlouva o zpracovani OU
Dohoda o mlcenlivosti NDA

 

.