Obecné obchodní­ podmí­nky

Stáhnout Obecné obchodní­ podmí­nky [.pdf]

Obecné obchodní­ podmí­nky,

vyhlášené a platné dne 22. 1. 2018 a účinné ode dne 01. 02. 2018.

1.    Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto obecné obchodní podmínky (dále jen: „OOP“) jsou účinné a závazné pro smluvní vztahy a smluvní strany všech smluv, uzavíraných některou z obchodních korporací skupiny Czech Promotion, tedy zejména obchodních korporací: CZECH PROMOTION group, s. r. o., IČO: 27425037, CZECH PROMOTION print, s. r. o., IČO: 27569128, CZECH PROMOTION systems, s. r. o., IČO: 26733552, CZECH PROMOTION consulting, s. r. o., IČO: 28252110, CZECH PROMOTION online, s. r. o., IČO: 29149517, případně dalších, pokud jsou s výše uvedenými korporacemi majetkově propojené a zároveň mají sídlo na území České republiky (dále jen: „zhotovitel“), za předpokladu že zhotovitel provádí tzv. typické plnění, tedy je stranou, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží či poskytuje služby a přijímá od jiné smluvní strany peněžní či obdobné plnění. Pro odstranění pochybností se uvádí, že tyto OOP se vztahují též na všechny smluvní vztahy plněné formou vzájemného poskytnutí věcí či služeb (tzv. barterové smlouvy).

1.2.  Pojmem smlouva jsou rozuměny všechny seznatelné projevy vůle, vedoucí k uzavření smluvního právního vztahu, tedy zejména smlouvy, dohody, písemné a elektronické objednávky ve spojení s potvrzením objednávek apod., ať již jsou uzavřeny jakýmikoliv legislativou předpokládanými způsoby (tedy písemně, ústně, prostředky dálkové elektronické komunikace apod.) (dále jen: „smlouva“).

1.3.  Není-li ve smlouvě písemně výslovně sjednáno jinak, řídí se právní vztah smlouvou založený zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon“).

1.4.  Od těchto OOP je možné se odchýlit jen výslovnou písemnou dohodou mezi smluvními stranami, obvykle s odkazem na odstavec či část OOP, které se v předmětném právním vztahu neaplikují.

1.5.  OOP mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají donucující povahu.

1.6.  OOP zůstávají pro smluvní strany účinné i po skončení účinnosti smlouvy, a to ve věcech, týkajících se předmětné smlouvy (např. náhrada škody, volba práva, řešení sporů apod.)

1.7.  Není-li ve smlouvě písemně výslovně určeno jinak, jedná se o smlouvu o dílo, ve smyslu zákona. Z tohoto důvodu užívají tyto OOP pro označení stran a předmětu plnění pojmy ze smlouvy o dílo, byť se v jiných smlouvách (na které se tyto OOP též vztahují) mohou smluvní strany nazývat odlišně a předmět plnění může být odlišný.

1.8.  Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu těchto OOP, a to i bez předchozího upozornění a bez oznámení. Změny v OOP jsou účinné vůči objednateli dnem jejich zveřejnění na internetové prezentaci zhotovitele, není-li v (nových) OOP uvedeno pozdější datum účinnosti.

2.    Zhotovení díla

2.1.  Zhotovitel se zavazuje plnit smlouvu s řádnou odbornou péčí a s využitím všech svých znalostí a zkušeností tak, aby dílo splňovalo co nejlépe parametry sjednané smlouvou.

2.2.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost jeho požadavků, pokynů či instrukcí bez zbytečného odkladu poté, co se o takových skutečnostech dozví. V případě, že objednatel trvá na plnění smlouvy dle jeho pokynů i přesto, že jej zhotovitel na nevhodnost takového postupu upozornil, není zhotovitel za následné plnění odpovědný, zejména pak neodpovídá za případnou škodu.

2.3.  Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli úplné a správné informace, která zhotovitel potřebuje k plnění smlouvy, a případně též data a informace, která si zhotovitel výslovně vyžádá. Objednatel je dále povinen informovat zhotovitele o všech podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci smlouvy, a poskytovat zhotoviteli bez zbytečného odkladu nezbytnou součinnost, potřebnou k řádnému plnění smlouvy.

2.4.  Je-li objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, prodlužuje se o dobu prodlení sjednaná lhůta pro dodání předmětu smlouvy.

2.5.  Zhotovitel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy poskytnout objednateli náhled plnění či výběr z různých variant plnění a požadovat v přiměřené lhůtě provedení výběru, schválení či obdobnou reakci objednatele.

2.6.  Zhotovitel je oprávněn užít pro plnění smlouvy též třetích stran (subdodávky), i v takovém případě však za plnění odpovídá vůči objednateli tak, jako by jej provedl sám.

2.7.  Je-li součástí plnění zhotovitele též zajištění či zprostředkování šíření díla, řídí se takový vztah vždy též legislativou regulující vysilatele/šiřitele a vždy též jeho obchodními či smluvním podmínkami; pokud s ohledem na legislativní, technické, faktické či smluvní omezení nebude dílo šířeno (vysíláno, publikováno…), neodpovídá zhotovitel za případnou škodu, a taková skutečnost (ležící mimo volní sféru zhotovitele) nezakládá ani vadné či neúplné plnění smlouvy (viz. ust. části 6, těchto OOP).

2.8.  Pokud je smlouva zhotovitelem plněna (např. dílo vytvářena) na základě podkladů a/nebo informací, poskytnutých objednatelem, odpovídá objednatel za jejich úplnost a správnost

3.    Dodání a předání

3.1.  Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, je místem dodání díla sídlo zhotovitele. Faktickým způsobem předání díla je obvykle zaslání díla poštovní službou (jedná-li se o dílo vytištěné na papíru nebo provedené na jiném hmotném substrátu) nebo zaslání díla v elektronické podobě na emailovou adresu, určenou písemně objednatelem. Je-li vyhotoveno dílo v elektronické podobě a pro velikost dat není možné jej zaslat prostřednictvím elektronické pošty, dohodnou si objednatel se zhotovitelem jinou formu dodání díla, obvykle pak službu elektronické úschovy dat nebo předání elektronických dat na některém z nosičů (dvd, blu ray, flash…) v místě plnění.

3.2.  Počítačový formát (např. typ souboru a jeho verze) a parametry (např. rozlišení či komprese) díla určuje zhotovitel, není-li písemně sjednáno jinak. Je-li to technicky možné, převede zhotovitel dílo nebo jeho část do jiného formátu (nebo změní parametry) dle přání objednatele, ovšem výhradně na náklady a riziko objednatele (zhotovitel neručí za visuální provedení díla např. stran barevných korekcí a tonality).

3.3.  Pokud objednatel není z objektivních důvodů spokojen s kvalitou nebo rozsahem dodaného díla, je oprávněn dílo reklamovat, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo dílo dodáno.

3.4.  Zejména je objednatel v reklamaci povinen uvést jakým konkrétním způsobem je dílo, dle jeho názoru, nekvalitní, nebo v čem nesplňuje zadání (smlouvu).

3.5.  Lhůta pro reklamaci počne plynout při osobním předání okamžikem předání (stvrzuje se pokud možno předávacím protokolem), při předání držitelem poštovní licence (nebo jiným obdobným přepravcem) třetím dnem ode dne odeslání zásilky, při předání elektronickým způsobem pak okamžikem odeslání elektronické pošty obsahující dílo, nebo odesláním elektronické pošty, obsahující odkaz na zpřístupnění (stažení) díla; v jiných (zde neuvedených) případech počíná reklamační lhůta běžet okamžikem předání díla do dispoziční sféry objednatele.

3.6.  Do deseti dnů ode dne řádné reklamace je zhotovitel povinen objednateli sdělit, zda reklamaci uznává, či nikoliv. V případě že zhotovitel reklamaci neuzná, je povinen toto své rozhodnutí přiměřeně zdůvodnit.

3.7.  Proti neuznání reklamace se objednatel nemůže odvolat a nemá nárok na jiný opravný prostředek.

3.8.  Pokud zhotovitel z části, nebo zcela reklamaci uzná, je povinen v přiměřeném termínu přepracovat na své náklady dílo tak, aby vadami ve smyslu uznané (části) reklamace netrpělo.

3.9.  Dílo je řádně (a nevratně) předáno jako bezvadné buď uplynutím lhůty pro reklamaci, nebo dnem zamítnutím reklamace, nebo podpisem písemného předávacího protokolu.

4.    Autorská ochrana a poskytnutí licence

4.1.  Pokud je předmětem plnění smlouvy autorské dílo, jedná se o dílo vytvořené na objednávku podle par. 61, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „autorský zákon“).

4.2.  Úplným a řádným uhrazením sjednané ceny, zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní licenci k užití díla pro účely propagace a marketingových aktivit objednatele.

4.3.  Není-li výslovně sjednáno jinak, je licence ve smyslu odst. 4.2 těchto OOP udělena:

4.3.1.    pro území České republiky,

4.3.2.    k užití díla jako celku,

4.3.3.    na dobu třiceti kalendářních dnů ode dne předání díla,

4.3.4.    k užití takovým technologickým způsobem nebo způsobem šíření, pro jaký bylo dílo v objednávce objednáno,

4.3.5.    v množství nebo počtu užití jak bylo dílo v objednávce specifikováno,

4.3.6.    bez oprávnění k užití díla ve zpracované či upravené podobě,

(dále jen: „licence“).

4.4.  Bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele nesmí být dílo užito k jiným účelům nebo jiným způsobem. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele oprávněn licenci poskytnout třetí osobě (podlicence). Objednatel není povinen licenci využít.

4.5.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním díla. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel užil dílo jako referenci své činnosti.

5.    Platební podmínky

5.1.  Sjednanou smluvní cenu za předmět smlouvy (dále jen: „cena“) uhrazuje objednatel bezhotovostně, v českých korunách na účet uvedený ve smlouvě nebo jinak písemně sdělený zhotovitelem.

5.2.  Zhotovitel je oprávněn vyžadovat zálohu až do výše 100 % ceny díla splatnou před započetím svého plnění. Pokud smluvní strany sjednají zálohu složenou před počátkem plnění nižší, je v průběhu díla zhotovitel oprávněn vyžadovat další zálohové platby tak, aby záloha vždy plně pokrývala aktuální míru plnění díla, resp. plnění předmětné smlouvy. Platební podmínky záloh jsou obdobné k platebním podmínkám ceny, z provozních důvodů však (zejm. první) platba může být hotovostní.

5.3.  Cena (doplatek ceny se započtením uhrazených záloh) je splatná zpětně, na základě faktury vystavené zhotovitelem, přičemž faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu. Smluvní strany sjednávají, že pro účely své účetní evidence postačuje faktura v elektronické podobě.

5.4.  Splatnost faktury činí nejméně deset kalendářních dnů, je počítána ode dne jejího vystavení, a splatností se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

5.5.  Objednatel je oprávněn vrátit do data splatnosti bez zaplacení fakturu, která obsahuje podstatné závady ve svém obsahu. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce nejméně deset dnů běží opětovně ode dne vystavení nově vyhotovené nebo opravené faktury, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.6.  Objednatel je povinen uhradit cenu řádně a včas. Pro případ prodlení, sjednává se mezi smluvními stranami smluvní pokuta ve výši 0,05 % z neuhrazené ceny za každý, byť jen započatý den prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části (celkové ceny, zálohy, doplatku atd.).

6.    Vyšší moc

6.1.  Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti, plynoucích ze smlouvy s výjimkou povinnosti zaplatit úhradu faktury, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen: „vyšší moc“). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

6.2.  Za vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména: přírodní katastrofy, požáry, poruchy elektronického zařízení a poruchy přístrojů, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo občanské nepokoje, stávky nebo rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, vysilatelů nebo médií, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy.

6.3.  Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svou povinnost, vyplývající ze smlouvy, a to v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.

7.    Závěrečná ustanovení

7.1.  Veškeré údaje, které si strany sdělí v průběhu plnění smlouvy, jsou pro strany důvěrné a nelze je třetí osobě sdělit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Výjimku tvoří povinnosti smluvních stran, určené jim právním řádem České republiky a rozhodnutími státních a veřejných orgánů. Ochranu též nepožívají informace obecně známé a dostupné.

7.2.  Objednatel je povinen respektovat a dodržovat práva příslušná k jednotlivým dílům a dále je nerozšiřovat, stejně jako je povinen dodržovat právní řád České republiky, zejména pak ve vztahu k autorskému dílu.

7.3.  Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze smlouvy, nebo z těchto OOP, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila.

7.4.  Vznikne-li mezi smluvními stranami ve vztahu k uzavřené smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoli spor, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky, aby takový spor byl vyřešen smírně. Nepodaří-li se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou vyřešit smírně, bude spor postoupen k vyřešení obecnému soudu místně příslušného dle sídla zhotovitele.

7.5.  Práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí ze smlouvy, jejich zajištění, změny a zánik se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto OOP jsou autorsky chráněným dílem v té míře, v jaké se odlišují od zákonných ustanovení a elementárních právních textů. Jejich kopírování a užití jinou osobou je zapovězeno, resp. podmíněno předchozím písemným souhlasem autora, získaným prostřednictvím zhotovitele.

 

.